Tin Tức

Lãnh thổ

19h00 tối thứ 4 Báo danh

19h30 đắt đầu PK

Phần thưởng exp và bạc thường

Dựa vào số lãnh thổ sẽ quyết định xem bang hội nào đc tham gia tống kim Thiên Tử với phần thưởng vô cùng hấp dẫn.

Lưu ý: Quan ấn Lãnh thổ đã được bỏ skill Hóa Giải vì quá khủng!!!